Over grondwerk

Grondwerk is een initiatief van Raf Janssen en Nicole Estejé.

Nicole Estejé – juriste
Initiatiefnemer Grondwerk

Het recht is een ‘systeem van regels’ waarmee mensen hun samenleving ordenen. In die van ons overheerst het idee dat wetten het resultaat zijn van een sociaal contract: een contract dat wij als burgers met elkaar hebben gesloten over de manier waarop wij met elkaar willen samenleven. Zeker is dat het recht iets is van mensen zelf. Maar vraag mensen wat het recht dan precies is, waar het te vinden is, hoe een wet tot stand komt en wat erin staat, dan weten ze daar niet veel vanaf.

Voor veruit de meeste mensen is het recht iets dat ‘buiten hen’ bestaat. Het is verwoord in moeilijke documenten – studenten doen er vier jaar over om de basis ervan te doorgronden. En als je ‘je recht wilt halen’ moet je daar voor betalen. Hoe gelijkgerechtigd zijn we als maar een kleine groep mensen echt iets van het recht weet of daar toegang toe heeft?

Dit is een van de centrale vragen die mij bezighouden. Hoe krijgen we het recht in de juiste context: tussen de mensen in plaats van boven de mensen; binnen onze natuur in plaats van daar tegenover? Deze vragen vormen de rode draad in alles waar ik me mee bezighoud. Van kinderwijk- en gelote burgerraad tot sociale innovatie bij FutureOfFame en De WAR.

Alle ervaringen, inspiratie en lessen daaruit komen in Grondwerk samen. Hier leggen we de fundamentele vragen bloot die achter burgerinitiatieven schuil gaan en zoeken we samen met iedereen die daarin is geïnteresseerd naar manieren om het sociaal weefsel in onze samenleving te versterken.

Raf Janssen – socioloog
Initiatiefnemer Grondwerk

Met acties, bijeenkomsten, woorden en daden stimuleren dat groepen die aan de rand van de samenleving gedrongen zijn zelf het woord nemen in het maatschappelijke debat en zelf acties ondernemen in de sociale strijd ter verbetering van hun positie. Dertig jaar zette ik mij daarvoor in als kartrekker van een landelijk doe- en denkcentrum dat de rijke samenleving aanklaagde vanwege het laten voortbestaan van armoede.

De ervaringen, het respect en de lessen die ik geleerd heb van basisbewegingen rond arbeid, inkomen, zorg en milieu, heb ik verwerk in een proefschrift waarin stelling werd genomen tegen de groei-economie. Als alternatief maakte ik een schets van een economie van soberheid, die de natuur bewaart en alle mensen een bestaan biedt zonder armoede. Die schets is naderhand uitgewerkt in acties, bijeenkomsten en geschriften, waarin dagelijkse activiteiten van basisbewegingen werden uitgediept tot nieuw denken en doen over arbeid, tijd, geld, zorg en natuur.

Die gedrevenheid door maatschappelijke initiatieven kenmerkte ook mijn werk als wethouder sociaal domein in Peel en Maas, een functie die ik twaalf jaren met plezier heb vervuld. De ervaringen als stimulator van basisbewegingen en als eigengereid lokaal bestuurder helpen mij nu bij het bij elkaar brengen, stimuleren, ondersteunen en doordenken van maatschappelijke initiatieven van burgers, beroepskrachten, ambtenaren en bestuurders om publieke taken die voorheen uitgevoerd werden door de overheid, weer onder regie te brengen van mensen die het direct aangaat.